Neonova AB

Nyhetsbrev - Juni 2009

Midsommar

Nu börjar snart det som de flesta av oss väntar på: Semestertiden. Själv tänkte jag att ett nyhetsbrev kanske vore på sin plats innan alltför många av er har lämnat arbetsplatserna. Det händer som vanligt mycket spännande ute hos er Pict-O-Stat användare, det är många som är fantastiskt aktiva och engagerade och här följer nu lite rapportering från ett par av dessa.

Här hos oss på Neonova väntar också en del spännande projekt framöver, exempelvis en ny Pict-O-Stat version med inriktning mot psykiatrin, nya och uppdaterade funktioner på de befintliga Pict-O-Stat systemen samt anpassningen av dokumentationssystemet Reflector för LSS-verksamheter.

Som vanligt så är alla välkomna med att höra av sig med förslag på saker som kan vara intressanta att ta upp i kommande nyhetsbrev. Jag önskar alla läsare en underbar sommar och jag hoppas verkligen att sommarvärmen kommer snart.

Pict-O-Stat uppdateringar

Nu är det dags igen för några nya funktioner och förbättringar i Pict-O-Stat. Önskemålen kommer i vanlig ordning från användarna själva vilket gör utvecklingsarbetet extra roligt för oss. Den största som kommer att hända är att det vi kallar för ett organisationslager kommer att kunna läggas till ovanpå de vanliga verksamhetskontona.

Organisationslagret gör det möjligt för större organisationer (ex. kommuner) som vill använda Pict-O-Stat i flera fristående verksamheter (boenden, privata utförare) att dela på gemensamma fråge-, enkät- och mediabibliotek och genomföra gemensamma undersökningar och analyser för alla verksamheter utan att behöva göra avkall på brukarnas personliga integritet eller inkräkta på verksamheternas interna arbete.

De frågor, enkäter och undersökningar som skapas på organisationslagret blir automatiskt tillgängliga för alla underordnade verksamheter som kan svara på dessa oberoende av varandra och med sina egna personliga anpassningar.

Organisationslagret

Svarsstatistiken från de gemensamma undersökningarna kan sedan sammanställas till verksamhetsövergripande statistik på organisationslagret utan att någon känslig personlig information behöver lämna den enskilda verksamheten. Den gemensamma anonymiserade statistiken kan dock fortfarande grupperas på verksamhetsnivå för att göra direkta jämförelser mellan olika verksamheter om så önskas.

Mer analys

Funktionerna för att analysera statistik och arbeta fram åtgärdsplaner kommer också att förbättras och bli mer finmaskiga. Det kommer att bli möjligt att göra analyser på fler nivåer än i dag på allt från enskilda frågor upp till sammanställningar på grupp-, verksamhets- och organisationsnivå. Dessa funktioner hoppas vi ytterligare ska förenkla utvärderings- och åtgärdsmomenten i det pågående kvalitetsarbetet.

Internpost

Det här är en finess i systemet som har funnits en tid men som inte har fått någon närmare presentation. Internposten har främst byggts in för att underlätta kommunikationen om vad som händer i arbetsprocessen, så att alla inblandade har möjlighet att se vad som är gjort och inte. Alla som har ett Pict-O-Stat konto dyker automatiskt upp i adressboken (för den egna verksamheten) så man behöver inte hålla reda på några adresser. Denna funktion kommer att få en mer framträdande roll i samband med de nya analys och åtgärdsfunktionerna. För verksamheter som använder det nya organisationslagret kommer de även att innebära enklare kommunikation mellan åtskillda verksamheter som behöver samarbeta i olika frågor.

Almanacka

Almanackan är en annan funktion som vi smyglanserat. Den kan användas för att gemensamt planera tidpunkter och deadlines för de olika faserna i Pict-O-Stat processen. Man kan välja vem eller vilka som skall se en viss kalenderhändelse, exempelvis kan den som leder arbetet lägga in när slutdatum för att besvara enkäten ligger och välja att visa detta i alla användares almanacka. Internposten och almanackan tillsammans är användbara funktioner som kan spara mycket tid på telefonsamtal och möten. Även almanacken kommer att få en större roll i och med de nya åtgärdsfunktionerna, då uppföljningar kommer att kunna bokas in automatiskt när en ny åtgärd läggs in.

Skövde förbereder för brukarundersökning

I Skövde har man genom åren provat ett antal olika pappersenkäter för att ta reda på synpunkter om sysselsättning och aktiviteter inom daglig verksamhet. De upplevde det dock som svårt att i intervjusituationer få fram kritik och upptäcka vilka önskemål brukarna egentligen hade.

Carina Rosell

Carina Rosell, som är enhetschef för daglig verksamhet i Skövde, använder sig ofta av webben för att hålla sig uppdaterad över nya metoder och produkter som skulle kunna gynna brukarna i verksamheten. När hon så en dag hittade ett program som gjorde det möjligt för brukarna att självständigt svara på enkäter blev hon genast intresserad.

Carina lyfte detta till avdelningschefen som då blev intresserad eftersom man på förvaltningsnivå hade en ambition att göra en övergripande brukarundersökning. Visserligen så skulle den brukarundersökningen rikta sig i huvudsak till boende enl. LSS men att förbereda detta genom att börja med daglig verksamhet verkade som en god idé så Carina fick klartecken att börja processen.

I början upplevde hon att det gick lite trögt eftersom det var många kollegor, brukare och personal först måste informeras för att vara med på noterna. De valde att börja med att fokusera på en verksamhet och förbereda denna väl. Många i personalen såg framför sig att de skulle måsta arbeta mycket med anpassningar men var beredda att göra detta för att så många som möjligt skulle kunna svara på enkäten.

Det visade sig dock att de inte behövde göra särskilt många anpassningar eftersom väldigt många kunde svara med hjälp av standardinställningarna. Enkäterna verkar dock ha väckt många frågor bland brukarna och då är det viktigt att all personal är insatta i vad det handlar om. Nu börjar alla se vinster med arbetsmetoden och att det inte är så komplicerat som vid första anblicken.

Nu är planen att den personal som tidigare fått utbildning ska vidareutbilda sina kollegor samt arbeta på Pictogramkommunikation med brukarna. Detta arbete består i att ta fram ett material där man tillsammans jobbar med ord och begrepp i Pictogramform så att alla ska ha förståelse för vad som menas med de olika frågorna när det blir skarpt läge.

Pictogramträningen görs utan dator med vanliga Pictogramkort. Datorerna kommer sedan in i ett senare skede när det är dags att bli bekant med datormiljön och se systemet. Man använder då Pict-O-Stat demonstrationen på hemsidan för att visa hur programmet ser ut och för att avgöra vilken tydlighetsnivå som är lämpligast. Det är en stor fördel att ha fått se och testa programmet innan man sätts att besvara en enkät på allvar.

Carina berättar ett intressant exempel om en kvinna som vanligtvis kommunicerar med stöd av Bliss-symboler. I början funderade de över hur de skulle kunna göra Blissanpassningar av frågematerialet för att hon skulle kunna tillgodogöra sig det, men när man testade demon så visade det sig snabbt att det inte behövdes, det gick utmärkt ändå.

Dessutom fick man reda på att personen i fråga gärna ville ha ett dagsschema, något som personalen tidigare trott att hon varit motståndare till. Sagt och gjort, personalen tog direkt tag i saken och fixade snabbt fram ett schema som nu fungerar mycket bra. Och detta kom man alltså fram till vid ett tillfälle när det egentligen bara var tänkt att brukaren skulle bekanta sig med programmet.

Nu gäller det för Carina och Skövde-gänget att ladda för dem stora kvalitetsenkäten som kommer till hösten. Det verkar inte vara några problem eftersom det rullar på bra nu och de positiva effekterna börjar redan visa sig i form av intressanta diskussioner och funderingar bland alla involverade. Klart är att det väcker många tankar.

Nästa steg de står inför nu är att ha dialogmöten med chefer och personal inom gruppbostäderna. Carina ser det som viktigast att de har bra och genomtänkta frågor och att processen är väl förankrad så att de personer som frågorna berör har möjlighet att besvara dem själva.

Om du har frågor till Carina så kan du maila henne på: carina.rosell@skovde.se

Nya Pictogrambilder

Pictogram: Dåligt Pictogram: Bra

Det har kommit många nya Pictogram vid den senaste uppdateringen. Två av dem som jag tycker är värda att visas är dessa, bra och dåligt. En annan sak som är på gång vad gäller Pictogram är att man nu börjar testa animerade symboler, dvs att figurerna på Pictogrammen rör på sig.

den här sidan kan du läsa mer om detta. Tjänsten Picto online är också en ny lansering där det går smidigare att få tillgång till gamla och nya Pictogram. Läs mer om Picto online.

Animerade Pictogram är också något som vi på Neonova tids nog kommer att testa i Pict-O-Stat. Tror du att det är en bra eller dålig idé? Kontakta mig gärna för att lämna synpunkter.

Jättesatsning i Linköping

Omsorgskontoret i Linköpings kommun är ständigt på jakt efter nya sätt att fånga medborgarperspektivet. Enligt Ann Henriksson, planeringsledare på Omsorgskontoret, krävs det ett enormt arbete och stor kunskap för att kunna fånga upp och möta behoven hos alla medborgargrupper. Linköpings kommun har både privata och kommunala utförare inom boende och daglig verksamhet enl. LSS och just nu pågår en utredning om att införa eget val inom daglig verksamhet enligt LSS.

Linköpings kommun

Kommunen har en kvalitetsuppföljningsplan som bland annat innefattar platsbesök av politiker och genomgångar och uppföljning av avtal med utförare, och även brukarundersökningar ingår i denna plan. Brukarundersökningarna som Omsorgskontoret genomför ska bland annat användas i samband med valfrihetssystemet för att kunna se och jämföra hur olika verksamheter upplevs.

Tankarna på att använda Pict-O-Stat började med att man resonerade om hur man skulle kunna fånga upp synpunkter från brukare inom daglig verksamhet. När man tittade närmare på det befintliga enkätsystem som användes för de övriga grupperna så ansåg man att det riskerade att ge fel perspektiv. Istället för det önskade brukarperspektivet kände man att risken var stor att istället man fick ett anhörigperspektiv.

När de hittade Pict-O-Stat ansåg de att det var mer anpassat för deras syften och att det gav bättre förutsättningar för den enskilde att själv beskriva sin upplevelse. De utförande verksamheterna blev också mer engagerade då de såg att de även kunde använda programmet i verksamheten för andra ändamål.

Ellinor Gustavsson, arbetsterapeut, arbetar just nu på uppdrag av Omsorgskontoret som samordnare för Pict-O-Stat genomförandet. Det är mycket som ligger på hennes bord, allt från att se till att alla inblandade parter är insatta och informerade, till att sköta den tekniska samordning som krävs för att merparten av brukarna både inom de kommunala och privata dagverksamheterna får tillfälle att besvara enkäten. Den första enkäten beräknas att vara färdigbesvarad till hösten 2009 och omsorgskontoret skall sedan gå ut med denna basenkät med regelbundna intervall.

En anställd på Omsorgskontoret har sedan till uppgift att ta ut svarsstatistiken från enkäten och sammanställa en helhetsanalys baserat på de kvalitetsområden som har valts ut. Med stöd av detta vill man se vad brukarna är nöjda med och vilka områden eller frågor som man behöver arbeta mer med.

Eventuellt så kommer man också att fördjupa sig i frågor på verksamhetsnivå där man anser att det behövs. Planen på lång sikt är att man ska följa och se utveckling och förändring i upplevelse över tid. Pict-O-Stat kommer också att användas mer verksamhetsnära av utförarverksamheterna själva för internt utvecklingsarbete, vilket är något som de själva har tagit initiativ till.

Om du vill veta mer om arbetet i Linköpings kommun kan du kontakta Ann Henriksson

Nätverksträff 2010?

Jag har fått många frågor det senaste året om det inte finns något slags nätverk för Pict-O-Stat användare. Det börjar nu växa fram en idé om att i början på 2010 ordna någon slags nätverksträff eller konferens för dem som arbetar med Pict-O-Stat och för dem som är intresserade av hur andra gör. En dag där man kan träffas, utbyta erfarenheter och lyssna till goda exempel i både stor och liten skala.

Är det här något som du som läsare tycker verkar intressant så får du gärna kontakta mig med synpunkter eller önskemål. ingalill@neonova.se

Jag tackar än en gång för uppmärksamheten och hoppas på återläsande!

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett till nyhetsbrev@neonova.se