Neonova AB

Nyhetsbrev - November 2009

Lucia Hoppas alla läsare har haft en härlig förvinter som inte varit alltför grå. Än har det inte kommit någon kvarliggande snö här i Järvsö men det kommer nog snart.

Här på Neonova händer det som vanligt nya saker hela tiden och det finns så mycket roliga saker att jobba med. Det som mest tid går åt till nu är det nya Pict-O-Stat projektet som du kan läsa om i detta brev men det är också full fart på de befintliga systemen och användarna där. Vi är otroligt tacksamma för alla förslag och idéer vi får och för allt vi får höra från era verksamheter.

Nu följer lite information om nya rapporter, projekt och annat skoj så håll till godo.

Innehåll

På gång - Demokrati för alla?

Projekt Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning. Den 1 december ordnar Projekt Carpe i samarbete med andra aktörer en dag med temat "Demokrati för alla?". Dagen kommer att handla om hur man kan arbeta för att öka tillgängligheten till texter samt hur man kan arbeta för att uppnå intentionerna i LSS om delaktighet och självbestämmande.

Delta i dagen kan du göra om du är anställd på någon av de kommunala utförarenheterna i de deltagande kommunerna. Neonova kommer att finnas på plats för att demonstrera Pict-O-Stat på minimässan. Så vill du prova att använda systemet, prata om inflytande och delaktighet eller höra hur andra har arbetat med detta så är du välkommen att besöka vårt bord.

Mer information om detta kan du gå in på:
http://www.projektcarpe.se/kortkurs.html#demo

FKS Inspirationsdagar 2010

Styrelsen för Föreningen för kognitivt stöd meddelar via hemsidan att de snickrar på programmet för de kommande Inspirationsdagarna. Datumen är satta och det blir 15-16 mars 2010 någonstans centralt i Stockholm. Så håll utkik efter det kommande programmet.

Vardagsliv och boendestöd - Ny avhandling

Gunnel Andersson-Collins, fil. dr i socialt arbete, har skrivit en avhandling vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Stockholms universitet där hon analyserat vardagen och det sociala livet för personer med psykiska funktionshinder och det stöd som de erbjuds.

I detta pressmeddelande står att läsa om hennes avhandling som också finns i sin helhet här. Mycket tänkvärd läsning vill jag lova!

Pict-O-Stat konferens 2010

Planerna på en konferens med ämnet Pict-O-Stat fortskrider. Preliminärt kommer den att bli av någon gång april maj 2010 i Stockholm. Mer information kommer. Är det här något som du tycker verkar intressant eller har synpunkter på så får du gärna kontakta mig. ingalill@neonova.se

Nyhet! Pict-O-Stat för psykiatri

Nalle

Vi har märkt att det finns ett ökat behov och efterfrågan av Pict-O-Stat från kommunernas utförande verksamheter inom socialpsykiatri. Då inriktningen på frågematerial, metod och gränssnitt hittills varit inriktat främst för att passa personer med intellektuella funktionsnedsättningar (och LSS) så krävs det först en vidareutveckling av systemet för att kunna passa optimalt även för denna nya målgrupp.

Vi har nu påbörjat ett projekt för att vidareutveckla Pict-O-Stat i denna riktning i samarbete med och Pia Käcker PUFF-enheten, Norrköpings kommun och med stöd av Hjälpmedelsinstitutet.

Syftet med projektet är att ta fram en ny Pict-O-Stat version - Pict-O-Stat PS - anpassad för brukare inom socialpsykiatrin med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar och de verksamheter som tillhandahåller insatser för målgruppen.

Den planerade versionen av systemet kommer att rikta sig till socialpsykiatrins verksamheter, gruppbostäder, boendestöd och daglig verksamhet som faller inom ramen för Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (1993:387).

Enligt tidsplanen så kommer projektet att avslutas sommaren 2010. Om du tycker att detta låter spännande och vill veta mer så är du välkommen att kontakta mig.

Fältrapport 1 - Linköpings Kommun

Daglig verksamhet (LSS) i Linköpings kommun har under våren 2009 genomfört en brukarundersökning med 242 deltagare med hjälp av Pict-O-Stat.

Spindeldiagram

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad arbetstagarna själva tycker om sin dagliga verksamhet och öka deras möjlighet att självständigt besvara en enkät.

Sammanfattningsvis så visar undersökningen att man är nöjd inom de flesta frågeområden men två klara utvecklingsområden har identifierats, nämilgen påverkan och maktbalans samt fysisk arbetsmiljö.

Ellinor Gustavsson, arbetsterapeut och projektansvarig för enkätundersökningen, berättar att man inte hunnit ta tag i åtgärder än men ambitionen är att snarast börja med detta arbete på varje enskilt dagcenter.

Den rapport som har skrivits om detta arbete "Hur trivs du på jobbet?" har nyligen blivit klar. En intressant del i denna rapport är den jämförelse mellan ålderkategorier som har gjorts. Den visar bland annat att personer över 60 år som har daglig verksamhet tycker annorlunda än med andra åldersgrupper.

Undersökningen visar också att personer över 60 år som arbetar i verksamheter som är speciellt anpassade för äldre är mer nöjda än personer i samma ålderskategori i verksamheter med blandad ålder. Undersökningen visade dock inte på några nämnvärda skillnader på upplevelser mellan män och kvinnor. Mycket spännande.

Ellinor Gustavsson tror att planen för hur detta fortsättningsvis kommer att gå till är att man lägger besvarandet av enkäterna i samband med medarbetarsamtal en gång per år. Man behöver också fundera över hur man skall gå tillväga för att förutsättningarna skall bli desamma för alla brukare oavsett om man arbetar i privat eller kommunal regi.

Om du vill läsa rapporten så kan du ladda ner den här.

Fältrapport 2 - Eslövs Kommun

Eslövs kommun har under 2009 haft bemötande som övergripande mål och kvalitetsarbetet har varit inriktat på detta. Inom boende och daglig verksamhet (LSS) har man även valt att inkludera begreppen trygghet och respekt som verksamhetsmål. De som arbetar praktiskt inom verksamheterna har sedan tagit fasta på dessa ord och letat frågor som passar för att mäta dessa.

Camilla Petersson, arbetsterapeut, berättar att man nu har gjort den andra uppföljningen inom boende med Pict-O-Stat. De har arbetat mycket med att alla skall känna sig delaktiga i denna process. Man har nyligen träffat användare från verksamheterna. En del har kommit igång med analys och åtgärder av resultatet och andra ligger i startgroparna för att påbörja detta. Åtgärdsplanerna arbetas fram enhetsvis då de behöver utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Resultatet har även presenterats inom personalgrupperna och för brukarna.

Att arbeta med Pict-O-Stat och allt arbete runtomkring för också med sig andra effekter. En effekt är enligt Camilla att man tar upp fler och nya saker för diskussion och får därigenom möjlighet att höra hur andra ser på saker som inte har varit på tapeten innan. Camilla berättar att upplevelsen är att många brukare tycker att det känns roligt och tryggt.

Särskilt intressant har det varit för socialpsykiatrins verksamheter där en av frågorna varit med vid tre tillfällen. Den frågan handlar om huruvida man upplever att man kan få hjälp nattetid av personalen. Vid första omgången fick frågan 75% i utslag. Vid analysen av detta blev det klart att många av de boende inte visste att de kunde få hjälp och att man inte ville störa personalen som sov.

Åtgärderna som sattes in har helt enkelt varit att informera brukarna om att man finns där för deras skull, förklarat vad jour innebär och att man inte stör personalen om man väcker dem. Vid omgången därefter fick den frågan 91% i utslag, och nu vid den sista så svarade 100 % att de upplevde att de kunde få hjälp även på natten. Mycket tänkvärt att en så enkel åtgärd så snabbt kan ge så stor effekt och föra så mycket gott med sig.I framtiden så är det bestämt att alla frågor där utslaget hamnar under 80 % ska hanteras och analyseras.

2010 års målområde kommer att bli tillgänglighet. Arbetet skall snart inledas med att hitta frågor som berör detta område och anpassa dem för daglig verksamhet, särskilt boende och socialpsykiatri. En träff planeras med användare från verksamheterna för att presentera materialet och dela ut de Pictogram som förekommer i enkäten samt lyfta svåra ord. Tanken är att man ska arbeta med symboler och ordförståelse fram till våren då enkäten för att mäta upplevd tillgänglighet skall genomföras.

Fältrapport 3 - FoU Västernorrland

Eva Rönnbäck

De sju kommunerna i Västernorrland (Ånge, Härnösand, Tierp, Sollefteå, Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsvik) har nu genomfört sin jämförande brukarundersökning.

Eva Rönnbäck, FoU-chef och fil. dr i socialt arbete säger att hon tycker att det har gått bra att samordna alla kommuner och brukare då alla har varit så inställda på att jobba ihop och göra detta gemensamt. Det har rått stor samstämmighet i den så kallade LSS-gruppen.

Det ursprungliga initiativet kom från omsorgscheferna i de sju kommunerna som ville ta ett gemensamt tag om brukarundersökningarna. De tog kontakt med FoU Västernorrland och Kommunförbundet och satte sedan samman LSS-gruppen med representanter från varje kommun.

De ser den genomförda utvärderingen som en provomgång av instrumentet och arbetssättet men enligt Eva Rönnbäck finns en vilja att fortsätta arbeta med detta och det pratas även om att utvidga samarbetet för att gälla även daglig verksamhet.

Man har i denna omgång inte fokuserat så mycket på åtgärder på enhetsnivå utan det har mest handlat om jämförelser mellan kommunerna. Nu jobbar de enskilda kommunerna vidare med att presentera resultaten för den egna kommunen samt med att föra interna diskussion om vad dessa står för.

Rapporten om detta arbete heter Brukarundersökning inom LSS och ligger i skrivande stund hos tryckeriet. Rapporten innehåller beskrivningar av hur samordningen av undersökningen har gått till, jämförande statistik samt vad man har för tankar rörande framtiden.

En intressant del i rapporten handlar om spridningen mellan mäns och kvinnors svar på om personalen har tid för dem. Det visade sig att betydligt fler män än kvinnor svarade att de upplevde att att personalen hade tid att hjälpa dem.

I avsnittet Brukarnas kommentarer står om en person som inte sagt ett ord på tre år men som inte hade några problem att svara på frågor om vad han/hon tyckte i samband med enkäten. En av brukarna hade också lämnat kommentaren "det här behövs" i samband med sin enkät. Man blir bara så glad!

Om du vill läsa rapporten så finns den att ladda ner här. Rapporten kommer inom kort även att gå att beställa från FoU Västernorrlands hemsida.

Det vara allt för den här gången. Jag tackar än en gång för uppmärksamheten och hoppas på återläsande! Tveka inte att kontakta mig om det är något du undrar över eller vill veta mer om.

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se