Neonova AB

Nyhetsbrev - Juni 2011

Hej alla gamla och nytillkomna läsare! Här kommer ett nyhetsbrev från Neonova med lite gott och blandat. Många saker har hänt sedan det förra brevet och mycket är på gång så du som läser det här kan behöva ta informationen i omgångar för att inte missa något spännande och läsvärt.

Innehåll

Äntligen! Pict-O-Stat PS

Pict-O-Stat PS Arbetet med att utveckla den nya versionen Pict-O-Stat PS är nu efter 2 år äntligen färdigt. Syftet med projektet var att skapa en Pict-O-Stat version anpassad för verksamheter som tillhandahåller insatser till brukare inom socialpsykiatrin med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Exempelvis gruppbostäder, boendestöd och daglig verksamhet som faller inom ramen både för Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (1993:387).

Det nya frågebibliotek som tagits fram innehåller i dagsläget ca 200 frågeställningar riktade mot de olika insatserna. Vissa av dessa frågor kommer inom kort även att läggas in som komplement i de tidigare biblioteken för boende och daglig verksamhet.

Fokusgrupper

I arbetet med att ta fram frågor till enkäten har ett tjugotal personer med egen erfarenhet av långvarig psykisk funktionsnedsättning och erfarenhet av daglig verksamhet / boende medverkat. De frågor som ställs i enkäten utgår från dessa personers erfarenheter vilket förhoppningsvis bör leda till att frågorna upplevs som relevanta för målgruppen. Glädjande nog upplevde samtliga deltagare att det var lätt både att använda systemet och att svara på frågorna.

Gränssnitt och funktionsutveckling

En stor del i utvecklingsarbetet har bestått i att anpassa och vidareutveckla enkätgränssnittet. En funktion som tagit mycket utvecklingstid i anspråk är det nya stödet för videouppspelning (nivå 4) som gör att frågor nu kan åskådliggöras inte bara med pictogram, bilder och ljud utan nu även med inspelade filmer.

Antalet tillgängliga svarsalternativ har också utökats från tre till fem och gränssnittet för nivå 1 (endast text och ljud) har förfinats för att vidga användningsområdet. Skriftliga kommentarer kan nu lämnas i direkt anslutning till aktuell fråga istället för att som förut vara ett separat moment.

På administrationssidan har Pict-O-Stat PS fått stöd för att kunna klassificera frågebiblioteket efter ICF komponenter och kapitel. I samband med dessa har också tre nya statistik-typer lagts till som kan användas ur olika ICF-perspektiv. Funktionerna för att analysera statistiken och skapa åtgärder och uppföljningar har även utökats och förbättrats.

Slutsatser från projektet

Utvecklingsarbetet har varit ett spännande och intressant arbete på många sätt. Deltagarna i fokusgrupperna har varit mycket positiva till deltagandet och de har uttryckt sin uppskattning över att få dela med sig av sina erfarenheter.

De lyfter även fram tidigare erfarenheter av att ha svarat på enkätfrågor. Deras upplevelse har då varit att dessa frågor inte alltid har varit så lätta att förstå. Frågorna i en enkät ska vara lätta att förstå och att de ska handla om det som är viktigt. Deltagarna har därför diskuterat igenom samtliga svars- och frågeformuleringar. Trots att deltagarna haft begränsad erfarenhet av att använda datorer har det inte varit några problem utan alla har kunnat svara sig igenom enkäten vid första försöket.

Läs hela rapporten här

Nya Pictogram

Det har kommit många nya Pictogram på sista tiden och här är ett urval av dessa. Pictogrambiblioteket i Pict-O-Stat har redan uppdaterats och vi kommer löpande att byta ut gamla Pictogram mot nya i frågor där dessa ord förekommer.

 • Barbent
 • Bild och form
 • Bita
 • Barbent
 • Hålla fast
 • Isbana
 • Kvinnobröst
 • Pepparkaksformar
 • Slå
 • Tafsa
 • Tvinga
 • Täckbyxor
 • Avslappnad
 • Brott
 • Dra i håret
 • Droger
 • Engångsgrill
 • Fjäder
 • God man
 • Heterosexuell
 • Homosexuell
 • Hoppa ner
 • Hoppa upp
 • Hota
 • Hur?
 • Hur känns det?
 • Ignorera
 • Kela
 • Knuffa
 • Kvinnojour
 • Ljuga
 • Lov
 • Makt
 • Maktlös
 • Ovänner
 • Passagerare
 • Petflaska
 • Porrfilm
 • Returburk
 • Skämmas
 • Stånd
 • Ropa
 • Trygg
 • Tvättning
 • Tyg
 • Varför
pictogram pictogram pictogram

Tips för inlärning - Vilka Pictogram hör ihop?

Ett bra sätt att lära in pictobilder är att använda sig av foton och bilder som man hämtar t.ex. på internet. Para ihop rätt pictobild med rätt foto. Inte så lätt alla gånger men ett bra sätt att ge pictobilderna en generell betydelse. Välj ut ett lämpligt antal pictobilder, lägg fram dem tillsammans med de blandade bilderna som illustrerar ord och begrepp i pictobilderna. Personen får i uppgift att kombinera rätt pictobild med rätt bilder. Ge gärna stöd med tecken eller ord i början om det behövs. Man lär in och utvecklar kommunikation med bilder på samma sätt som man utvecklar talet - genom att höra, pröva och öva på flera olika sätt. (Källa: pictoonline.se)

Rapport #1 - Linköpings Kommun

rapport "Så tycker de boende om bostad med särskild service" är en nysläppt rapport från Linköpings kommun. Rapporten är ett led i nämndens kvalitetsuppföljning och är skriven av Ellinor Gustavsson som varit projektledare och som arbetar som Arbetsterapeut på daglig verksamhet, Råd & Stöd, Leanlink samt Emelie Berglund, Utredningssekreterare på omsorgskontoret. Här finner den som söker många matnyttiga jämförelser, information och tips för egna Pict-O-Stat utvärderingar.

Ladda ner rapporten här

Så här skrev Linköpings kommun på sin hemsida i samband med att undersökningen var avslutat:

"Funktionsstöd har utifrån enkätens resultat planerat för hur resultatet ska användas till förbättringar i verksamheten. Inom LSS Funktionsstöd är vi glada att vi nu fått ett instrument som gör det möjligt att med något säkrare resultat kunna tillfråga brukaren själv om viktiga frågor i personens vardag och liv. Det är mycket viktigt för oss att ta tillvara brukarens åsikter och förbättra verksamheten utifrån de synpunkter som vi får oss till del via exempelvis enkäter."

I samband med undersökningen gjorde Östgöta Correspondenten ett reportage som du kan läsa här

Rapport #2 - Västernorrland

Eva Rönnbäck, FoU-chef i Västernorrland är författare till rapporten "Brukarundersökning inom daglig verksamhet - En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS".

Det är den andra länsgemensamma brukarundersökningen inom LSS och denna gång riktar den sig till insatsen daglig verksamhet. Deltagande kommuner i undersökningen var Ånge, Örnsköldsvik, Kramfors, Timrå, Sollefteå och Härnösand och syftet var att få brukarnas uppfattning kring följande kvalitetskategorier:

Läs hela undersökningen här

Paddy-T - Surfplatta för Pict-O-Stat

surfplatta Några av våra Pict-O-Stat kunder använder surfplattan Paddy-T från Paddytek för att besvara enkäter med. Detta verkar fungera väldigt bra för dem och därför tänkte jag passa på att berätta lite mer om denna apparat.

Paddy-T är en dator/surfplatta i det allt mer förekommande tabletformatet. Den kör Windows precis som en vanlig PC men har varken tangentbord eller mus (även om det går att koppla in om man vill). Istället pekar man direkt på skärmen, vilket naturligtvis passar alldeles perfekt för att besvara Pict-O-Stat enkäter.

Den är väldigt liten och lätt, har en 10 tums skärm och går att koppla upp både via 3G och WiFi. Mer information om Paddy-T finns på Paddyteks hemsida.

Handledning inom kommunikation

Ibland får vi frågan om var man ska vända sig om man behöver hjälp eller handledning inom kommunikation med människor med grava medfödda eller förvärvade hjärnskador. Därför vill vi här presentera en av de personer vi brukar rekommendera.

surfplatta Pia Käcker är legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap. Pia föreläser, undervisar och handleder även studerande vid arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet och vid Mälardalens högskola, kandidatprogrammet, social omsorg.

Hon disputerade år 2007 och avhandlingen som har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal" behandlar vad som får kommunikationen med en person som saknar verbal kommunikation att fungera och vad som får den att avstanna.

Pia arbetar i Norrköpings kommun på en FoU-enhet inom vård- och omsorg och i sin tjänst har hon 20 procent för egen forskning inom området kommunikation. Det har bland annat inneburit att handleda personalgrupper inom handikappomsorgen som stött på svårigheter i sin kommunikation med brukare, som har antingen medfödd, eller förvärvad grav hjärnskada.

Om du är intresserad av att komma i kontakt med Pia så når du henne så här:
E-post: pia.kacker@norrkoping.se eller pia.kacker@liu.se
Telefon: 011-152132

Det var allt för den här gången. Jag tackar än en gång för uppmärksamheten och hoppas på återläsande! Tveka inte att kontakta mig om det är något du undrar över eller vill veta mer om.

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se