Neonova AB

Hej på er!

Höst

Hoppas allt är fint i denna intensiva och spännande höst! Just nu känns det verkligen som en positiv explosion i arbetet med att utveckla delaktighetsfrågan på olika sätt.

Vad är på gång?

Tiden rinner iväg och det är verkligen jätteroligt att kunna berätta om allt spännande som händer på Neonova och med Pict-O-Stat.

Väldigt många verksamheter över hela landet använder redan Pict-O-Stat för att genomföra mätningar och undersökningar av olika former. Därför har vi nu fått förtroendet att medverka i ett pilotprojekt för en nationell brukarundersökning lett av Sveriges Kommuner och Landsting, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma och stolta över.

60 kommuner har nu anmält sitt intresse för att delta i pilotprojektet som kommer att omfatta en undersökning för personer med kognitiv funktionsnedsättning inom både LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Det ska bli mycket spännande att påbörja detta projekt.

Emma Johansson har skrivit en väldigt intressant C-uppsats om brukarens egna upplevelser av att svara på en Pict-O-Statundersökning, om hur delaktighetupplevelsen ser ut och hur resultaten i undersökningen tas tillvara.

I rapporten Utveckling av digital självskattning i DUR FH beskrivs hur Pict-O-Stat har använts för att ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar möjlighet till självskattning av olika livsområden. Målet var att självskattningen skulle kunna fungera som ett verktyg för att öka den enskildes delaktighet och inflytande i utredning och uppföljning. Mycket spännande läsning!

Både Örebro kommun och Landskrona stad har kommit ut med två rapporter om hur arbetet med Pict-O-Stat har fungerat i deras verksamheter. Det är glädjande att se med vilken seriositet och engagemang dessa två har jobbat med Pict-O-Stat.

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet

60 kommuner över hela Sverige har nu anmält sitt intresse för att testa en brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter. Projektet drivs av SKL tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser.

SKL Logo

Undersökningen skall strax dra igång och kommer att omfatta frågor om boende, daglig verksamhet och sysselsättning. Förutom enkäter i pappersform har SKL valt att erbjuda kommunerna att använda Pict-O-Stat. Det för att "Personer oavsett funktionshinder, ska kunna svara på frågorna i enkäten i så stor utsträckning som möjligt".

Det känns fantastiskt roligt att nu ha påbörjat detta projekt. Den 8 oktober finns Neonova och SKL i Stockholm för att informera om Pict-O-Stat och testundersökningen. Det kommer att finnas möjlighet att delta via webben för dialog och information till de kommuner som vill använda testundersökningen. Vi på Neonova hoppas på att möta många intresserade för ömsesidig inspiration!

Kognition och Delaktighet

‐ C-uppsats - Emma Johansson

Emma Johansson

Hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar uppfattar sin delaktighet när de deltar i webbaserad enkätundersökning med Pict-O-Stat - En kvalitativ studie.

Emma Johansson har intervjuat personer i Norrköping med LSS- och SoL-insatser om hur de uppfattat sin delaktighet i samband med att de svarat på enkäter med Pict-O-Stat.

Studien handlar om hur personerna uppfattat frågorna i enkätundersökningen, hur det var att använda tekniken och den information de fick inför sitt deltagande samt hur undersökningen har följts upp.

Mycket intressant läsning finns i denna studie

Utveckling av digital självskattning i DUR FH

‐ Pia Käcker och Helene Lidström

DUR står för Dokumentation, Utredning och Resultat och är ett pilotprojekt som genomförts på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Här beskrivs hur Pict-O-Stat har använts som verktyg för att ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar möjlighet till självskattning av olika livsområden. Självskattningen ska sedan öka den enskildes delaktighet och inflytande i utredning och uppföljning.

Helene Lidström Pia Käcker

Det innehåller frågor om familj och relationer, fysisk och psykisk hälsa, boende, fritid, sysselsättning och ekonomi. Även frågor om användning av läkemedel, alkohol samt rättsliga situationer ingår. Medverkan är utgångspunkten för delaktighet i beslut, där synen är att personen ifråga är medborgare och kompetent att vara aktör i sitt egna liv. Första steget till delaktighet är att man förstår den information man får.

Efter att personen svarat på frågorna kan handläggare och den svarande använda resultatet som ett diskussionsunderlag. Handläggarna uttryckte efter projektets slut att personerna/brukarna ökat sin delaktighet och att handläggarna fått kunskap om deltagarna som de inte kunnat få på annat sätt. Mycket givande läsning finns i denna rapport!

Rapport från Brukarundersökning 2013 - 2014

‐ Cecilia Karlsson, Omsorgsförvaltningen Landskrona stad

Landskrona har utfört sin andra brukarundersökning med Pict-O-Stat och redovisar sina resultat i denna rapport. Utgångspunkten har varit att brukaren ska ges möjlighet att svara så självständigt som möjligt. Det har bland annat gjorts genom olika individuella förberedelser av innebörden av frågor och symboler i enkäten.

Uppföljningen av svarsmaterialet har gjorts genom Delaktighetsmodellen. De redovisar också jämförelsen från den första undersökningen som gjordes 2012. I Landskrona vet de "att brukarnas synpunkter på verksamheten mycket tydligt och konkret bidrar till utveckling och förbättring." Ett mycket bra uttalande tycker vi på Neonova! Vi tackar för samarbetet!

Pilotprojekt Pict-O-Stat Slutrapport

‐ Örebro Kommun

Örebro Kommun har genomfört ett pilotprojekt med Pict-O-Stat under 2014 och 2015. Syftet med projektet är bl.a. att skapa strukturer som får brukarna att vara mer delaktiga i beslut som rör deras vardag. I rapporten skriver man att "största vinsten med Pict-O-Stat är dock att deltagarna själva blir tillfrågade och själva kan svara, och att de därigenom känner att deras åsikter är viktiga." Vilket vi på Neonova naturligtvis tycker är en intressant iakttagelse. Tack för samarbetet!

I Örebro funderar man även på att använda Pict-O-Stat som ett mer vardagligt kognitivt hjälpmedel ute på enskilda verksamheter. Detta tycker vi låter som en spännande idé som säkert kan utvecklas i framtiden!

Ja, det är med stor tillfredsställelse jag märker att samhället och enskilda personer mer och mer börjat arbeta för personer med kognitiva funktionsnedsättningars rätt till delaktighet och möjlighet att påverka sin dagliga verksamhet, sitt boende och sitt liv. Vi på Neonova känner oss väldigt glada över att vara en del i detta arbete. Nu fortsätter vi jobbet tillsammans!

Vänliga hälsningar,

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

P.S. Kontakta mig gärna om du funderar över något!

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se