Neonova AB

Hej!

Nu har vi avslutat 2016 och vi på Neonova hoppas ni fått en bra start på 2017! Hösten och vintern 2016 har varit otroligt händelserik och fylld med många roliga projekt.

Vad är på gång?

Vinter

Den 24-25 januari går konferensen Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa av stapeln. Vi på Neonova kommer att finnas på plats och tillsammans med några andra hålla ett seminarium om SKLs nationella brukarundersökning 2016.

Attendo genomförde i november en stor brukarundersökning med Pict-O-Stat som ni kan läsa mer om nedan.

Vi har intervjuat Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser på Sveriges Kommuner och Landsting, om hur de ser på samarbetet med oss och hur Pict-O-Stat fungerat under årets brukarundersökningar.

Avslutningsvis har vi två intervjuer till, en med Johanna Viberg från Örebro Komun som varit på workshop om sociala frågor i Haag, och en med Kerstin Kristensen som deltagit på en konferens i Australien där hon visat resultat från en Pict-O-Stat enkät om våld mot gruppen funktionsnedsatta kvinnor.

Konferens om välfärdsteknologi och e-hälsa

Den 24–25 januari äger Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTe) rum. Det är en konferens och mässa som behandlar införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg.

Vi på Neonova kommer att vara på plats för att diskutera erfarenheter kring SKLs nationella brukarundersökning där över 8000 brukare använt Pict-O-Stat Light för att svara på frågor om hur de upplever den service de erbjuds.

Klockan 13:15 den 25e januari kommer vi att stå på scenen i sal M3 tillsammans med representanter från SKL, Linköpings universitet och Ludvika kommun. Gemensamt kommer vi prata om hur vi bättre ska kunna följa upp och få kunskap om vad brukarna själva tycker om sina verksamheter.

SKL - Undersökningen som gör skillnad

Sveriges Kommuner och Landstings samordnare för öppna jämförelser, Mia Ledwith, konstaterar att piloten från 2015 var väldigt lyckad. Det var positiv respons från alla led, från brukare till politiker.

SKLs medlemmar har länge påpekat att de behöver hjälp med att kunna mäta hur brukarna upplever kvalitet och resultat i verksamheterna. Detta går inte att få reda på i de öppna jämförelserna eller i statistik som finns idag. Det finns inte heller några nationella brukarundersökningar inom funktionshinderområdet.

Det väntade gensvaret för att vara med på piloten 2015 var mellan 5 och 20 kommuner, men utfallet visade på närmare 60. Årets utfall är 80 kommuner och över 8000 svarande.

Mia tror att det stora gensvaret kommer av att det är större utmaningar och svårigheter i att samla in information inom funktionshinderområdet.

"Vi vill fråga på ett sådant sätt, att frågorna är riktade och når fram till brukarna, men även att de svarar självständigt. Därför har det varit viktigt med Pict-O-Stats funktioner som uppläsning, bildstöd, hur man ställer frågorna och typerna av svarsalternativ."

Intresset att delta har varit stort ända från verksamheternas anställda upp till chefer men även hos politiker.

SKL samarbetar med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och Neonova för att se till att årets undersökning ska ge alla som deltar bättre förutsättningar till en tydlig överblicksbild. Med hjälp av forskaren Pia Käcker har SKL genomfört fokusgruppsintervjuer med brukare som var med i piloten 2015. Information har samlats in över vad brukarna tyckte var viktigt, om de förstod frågorna och hur de upplevde att vara med i undersökningen.

Vidare har en workshop arrangerats med kommuner, privata- och ideella utförare. De har jobbat med att utveckla och förbättra frågor, svarsalternativ och undersökningens genomförande. Slutligen har en referensgrupp skapats med expertrepresentanter från de berörda kommunerna, de privata och ideella aktörerna samt forskare. De har funderat över hur undersökningen kan förbättras utifrån diskussionerna under workshopen.

Översiktsbilden kan visa var potentiella brister finns. Därefter finns möjligheten att på eget håll noggrannare analysera och eventuellt följa upp med fördjupade undersökningar för att utveckla verksamheterna utifrån brukarnas synpunkter.

Förhoppningen är att Socialstyrelsen på sikt ska genomföra nationella brukarundersökningar även inom funktionshinderområdet, likt enkäterna till äldre med äldreomsorg.

Så i oktober 2016 så har SKL och RKA återigen givit stöd till intresserade kommuner som har genomfört den nationella brukarundersökningen. Den är riktad till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning enligt LSS och SoL.

Utfallet kommer att publiceras nu i januari 2017 på

Attendo storsatsar

Millie Lindroth, kvalitetsutvecklare på Attendo, berättar om den jättesatsning som pågår nu i november. Attendo gör brukarundersökningar inom alla deras verksamheter med Pict-O-Stat som verktyg, alltså både inom LSS-verksamheterna samt individ- och familjeomsorgen (IOF).

Attendo jobbar med tydliggörande pedagogik samt delaktighetsmodellen, vilket enligt Millie gör att Pict-O-Stat passade in direkt i arbetssättet. Pict-O-Stat är enkelt i sin form jämfört med en pappersenkät som kan bli ett hinder för många. Brukarna kommer att få det lättare att delge sina tankar och på så vis ökar brukarnas inflytande i vardagen.

Pict-O-Stat bidrar positivt i arbetet med genomförandeplaner för att öka brukarnas inflytande, delaktighet samt fånga deras önskemål. Millie ser även funktionerna för att göra uppföljningar som en viktig del för delaktighet och inflytande.

Piloten som Attendo gjorde under våren 2016 visade att verksamheterna upplevde att det varit förvånansvärt lätt att ta till sig systemet, även om brukarna saknade dator- och iPadvana. Implementeringen av Pict-O-Stat har varit smidig både för personal och brukare.

Millie ser också att det finns andra användningsområden för Pict-O-Stat, såsom inom IOF för nysvenskar, men även mot de som är tvångsplacerade. Det är ett enkelt sätt att lyssna av vad som tycks om verksamheten och på så vis förbättra insatserna.

Rapport från fokusgrupper - SKL

Pia Käcker har skrivit rapporten "Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet - Hur uppfattar personer som deltagit i pilotundersökningen och har stöd av LSS och Sol frågorna?"

Pia Käcker

Pia är adjungerad universitetslektor i arbetsterapi, legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Hon har fått uppdrag av SKL att ufungera som regional utvecklingsledare inom området Personer med funktionsnedsättning.

Pia är anställd i Norrköpings kommun på PUFF-enheten, vars syfte är att skapa förutsättningar för samverkan mellan teori och praktik; mellan forskning, yrkesverksamma samt medborgare och brukare.

Rapporten visar på vikten av delaktighet där personer med funktionsnedsättning utvecklar förmågor som genom "empowering" utvecklar kompetensen och stärker självkänslan.

Det är viktigt att förstå att information i sig inte automatiskt innebär delaktighet. En första förutsättning är att man förstår den information man får. Information behöver ofta anpassas till lättläst svenska och även kompletteras med bilder. Detta kan underlättas med olika datorprogram och det går också att få information uppläst.

I fokusgrupperna visades och jämfördes pappersenkäten med enkäten i Pict-O-Stat. Alla deltagare svarade att de föredrog enkäten i Pict-O-Stat. Några som svarat på läsplatta eller dator menar att pappersenkäten är svår då texten är liten. Det behövs även bilder för att personer som inte är läskunniga ska kunna framföra vad de tycker.

Deltagarna känner sig uppmärksammade och betydelsefulla då de får svara självständigt på en enkät.

Läs hela rapporten här:

Workshop i Haag

Johanna Viberg är utvecklingschef vid förvaltningen för funktionshinder på Örebro kommun. Tillsammans med förvaltningscheferna Sofia Persson och Charlotta Karlsson Andersson åkte hon på en europeisk konferens för sociala frågor i Haag 20-23 juni. Där var Örebro kommun en av 24 som fick möjligheten att hålla en workshop.

Johanna Viberg

Örebros workshop handlar om ett projekt som syftar till ett nödvändigt maktskifte till den enskilde serviceanvändaren (brukaren). Serviceanvändaren ska kunna ta en aktiv del i de beslut som rör hans eller hennes liv och bättre ingå i samhället.

Johanna säger att projektet ska ge en ökad medvetenhet om varje individs värde som en likvärdig anställd. En individuell bedömning ska säkras och leda in individen på arbetsmarknaden. Kommunerna bör vara en arbetsgivare som jobbar för lika möjligheter för alla.

En viktig förutsättning för förändring är utbildning, empati, lyhördhet och engagemang mellan anställda. Nyckelfrågan är kunskap om de mänskliga rättigheterna. Det finns många fördelar med att den enskilde ges möjlighet att leva som en likvärdig medborgare i närmiljön, utan begränsningar.

Trots att det gjorts utvärderingar med serviceanvändarna under flera år menar Johanna att det varit problem med att säkra individens vilja och delaktighet. Det har tyvärr funnits en osäkerhet kring om det verkligen är serviceanvändaren som självständigt svarar på enkäten, med följden att resultatet ifrågasattes. Därför efterfrågades ett nytt verktyg som skulle möjliggöra deltagande från serviceanvändaren och man hittade då Pict-O-Stat som använts för att kunna nå projektets mål.

Johanna menar att om maktförskjutning uteblir är det svårt att bidra till full delaktighet i samhället: "Vi måste arbeta kontinuerligt med att säkerställa att skapa tillräckligt med utrymme för inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning".

Konferens i Australien - Enkät om våld

I mitten av augusti deltog Kerstin Kristensen i konferensen IASSIDD - International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Kerstin Kristensen

IASSIDD är en internationell, tvärvetenskaplig och vetenskaplig, icke-statlig organisation som främjar världsomspännande forskning och utbyte av information kring intellektuella funktionsnedsättningar. Organisationen är den enda som bedriver forskning på global nivå.

På konferensen höll Kerstin en presentation av sitt påbörjade arbete som är baserat på en enkät om våldserfarenhet utförd i Pict-O-Stat. Enkäten är riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller de med kognitiv funktionsnedsättning.

Kerstin Kristensen har arbetat ideellt på kvinnojour och har även varit anställd som kvinnofridssamordnare. De senaste tio åren har hon arbetat med särskilt utsatta, där fokus varit våld mot äldre kvinnor och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Slagen dam är en nationell undersökning om mäns våld mot kvinnor. Med den fick Kerstin en ingång till att fördjupa sitt arbete. Hon plockade ut de deltagare som hade någon form av funktionsnedsättning för att studera deras erfarenheter av våld, men insåg att konstruktionen av den befintliga enkäten gjorde att väldigt många med funktionsnedsättning inte ens haft möjlighet att besvara den.

Kerstin såg även att det var en överrepresentation av kvinnor med rörelsenedsättning och en underrepresentation av personer som behöver anpassade enkäter, t.ex. synskadade, hörselskadade och personer som har svårt att tolka och bearbeta information. Just de här grupperna misstänkte Kerstin i mycket hög utsträckning var utsatta för våld.

Problemet var att lyckas få dessa personer att svara självständigt på frågor i ett så känsligt ämne som våldserfarenheter. Med hjälp av Pict-O-Stat lyckades Kerstin dock utforma en enkät som nådde fram till denna tidigare så svårtillgängliga grupp och som gjorde det möjligt för dem att svara på känsliga frågor utan extern inblandning.

Läs Kerstins uppsats Dubbelt utsatta damer om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Nya Pictogram

Det har kommit ut ett stort antal nya pictogram sedan det senaste nyhetsbrevet. Här är några av de allra senaste från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Naturen Bikini Teknik
Ankare Finkläder Kyldisk Skydd
Bensindunk Fotsalva Mapp Synpedagog
Bikini Friluftsmuseum Naturen Teknik
Dejta Frysdisk Pannpinne Tofflor
Festival Hörselpedagog Skolskjuts Tvättpåse

Avslutningsvis

Samhället och enskilda personer har mer och mer börjat arbeta för att personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska ha rätt till delaktighet och möjlighet att påverka sin dagliga verksamhet, sitt boende och sitt liv. Vi på Neonova känner oss väldigt glada över att vara en del i detta arbete. Jag tackar för uppmärksamheten och på återläsande!

Vänliga hälsningar,

Ingalill Fahlström
Kund- och produktansvarig
Neonova AB

P.S. Kontakta mig gärna om du funderar över något!

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet så kan du meddela detta genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@neonova.se