Neonova AB

Nationella mätningar inom funktionshinderområdet 2017

Årets nationella mätningar är nu slutförda Vi på Neonova tackar så mycket för detta år och hoppas på återseende 2018!
Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.

Undersökningsperioden kommer att vara densamma som för 2016, dvs 1:a september - 31:a oktober. 2016 deltog 76 kommuner och cirka 8 700 svar registrerades.

Den nationella brukarundersökningen har tagits fram i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Den omfattar sju enkäter och mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel.

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS och SoL samt personlig assistans. Det vill säga brukare både inom LSS- och socialpsykiatriverksamheter.

I den nationella brukarundersökningen används Neonovas väletablerade program Pict-O-Stat , främst Light-versionen. Det är ett ljud- och bildbaserat enkät- och kvalitetsundersökningsverktyg. Med pictogrambilder och talsyntes förtydligas frågeställningar för personer som annars kan ha svårt att ta till sig ordinära enkäter och gör det möjligt för fler att självständigt svara på frågor om hur de upplever sin vardag och den service de tillhandahålls.

Neonova har sedan 2015 samarbetat med SKL och RKA. Detta innebär att Neonova tillhandahåller registreringsformulär, enkätsystem och app för besvarande av enkäter samt systemanknuten support (inbyggt i systemets funktioner). Handledningar samt annan aktuell information tillhandahålls av Neonova.

För att delta i årets mätningar

Här finns information som är bra att känna till vid förberedelsearbetet:

Guide och förberedelser för frågeassistenter

Vi har tillsammans med SPSM tagit fram en ny guide för frågeassistenter för att underlätta det förberedande arbetet med deltagarna (brukarna). Guiden tar bl.a. upp hur man kan tänka vid förberedelserna, information om alternativa kommunikationssätt och hur det ser ut när man genomför undersökningen i Pict-O-Stat. Guiden innehåller också alla Pictogrambilder som är med i undersökningen.

Mall för information till deltagande brukare

Här finns en mall som du som offentlig/annan utförare kan använda för att informera de deltagande personerna om syftet med årets undersökning. Kom ihåg att lägga in egen logga och fylla på med egen text, samt gärna förtydliga med ditt val av symbolspråk:

Genomförandet

Vi rekommenderar att du först läser vägledningen och handledningen för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt:

Registrering Pict-O-Stat Light

Klicka på länken nedan för att påbörja din registrering:

För er som har ett befintligt Pict-O-Stat Premiumkonto som ni vill använda för att besvara årets mätningar, kontakta Kristoffer Hansson på Neonova för mer information.

Enkäterna

I filerna nedan kan du se hur enkäterna ser ut på tydlighetsnivå 2 i Pict-O-Stat (dvs symbolsatta). Använd gärna dessa vid förberedelserna.

Observera att ovanstående länkar inte är de versioner av enkäterna som skall användas av de personer som ska svara via pappersenkäter. De rätta versionerna finns i utskriftsanpassad form nedan:

Frågor eller funderingar

Om du har frågor eller funderingar kring systemet (Pict-O-Stat Light/Premium) och hanteringen av detta i årets undersökning, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på Neonova.

Maila dina frågor till oss på:

Vid övriga funderingar rörande bakgrund, syfte och annan hantering ska du vända dig till Anna Thomsson på SKL: